تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیلشناسه محصول: 571515
موجود

بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 75000تومان

برچسب ها :

بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیل

بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیل

پایان نامه با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثربر گسترش کار خیابانی کودکان در شهر اردبیل

در 91 صفحه و شش فصل و  همراه با پرسشنامه به صورت ورد . قابل ویرایش

مقدمه

مسئله رفع فقرکودکان وحل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که باهمکاری همه جانبه ی سازمانهای دولتی وغیردولتی بین المللی وهمکاری تنگاتنگ ومشترک بافعالان حقوق کودک حل فصل خواهدشد.این کودکان بیشتربخاطرفقراقتصادی،عدم تامین مالی خانواده وبخاطرامرارمعاش،تامین هزینه های درسی خودویا خواهروبرادرخود مجبور به انجام کارهای خیابانی وبعضاغیرقانونی میشوند.

بچه های خیابانی بیشترازکودکان دیگردرمعرض تجاوزهای جنسی وبیماریهاییای دزوخشونتهای جنسی قراردارند.درایران حدود بیست انجمن وسازمان غیردولتی فعال درزمینه ی حمایت ازکودکان وجودداردکه ازجمله مهمترین موسسه ی غیردولتی کودکان وزنان انجمن شورای نویسندگی برای کودکان ونوجوانان،موسسه آموزش کودکو...میتوان اشاره نمود.

کودکان خیابان عمدتا مشکلات بیشتری دارندومورد سوءاستفاده های بسیاری قرارمی گیرندوخطرات فراوانی آنهارا تهدیدمی کند.گرایش به مصرف سیگاروموادمخدر،بهره کشی ازآنها بصورت فروش یااجاره،مشارکت درارتکاب جرایم ازقبیل سرقت وتوزیع موادمخدر،قرارگرفتن درباندهای فساد وقاچاق به دیگرکشورها ازپیامدهای حضور وکارکودکان درخیابان است(شرونی،ص1390).

ازنظرکارشناسان اموراجتماعی واقتصادی،پدیده کارکودکان،علتهای عمده وزیربنایی داردکه ازآن جمله میتوان به فقراقتصادی،فقرفرهنگی،عدم تعادل اقتصادی،توزیع ناعادلانه درآمدواختلاف طبقاتی بسیاردرجامعه،عدم دستیابی افرادبه کاروشغل مطلوب درشرایط رونق اقتصادی،مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها،قوانین ومقررات ناکافی برای پیشگیری سوءاستفاده ازکودکان ویامقابله باآن وفقدان اموزش واگاهی عمومی اشاره نمود(شرونی،ص1390).


 

بیان مسئله

کودکان کار به کودک زیر ١٨ سال اطلاق می شودکه درخیابان یاکارگاهها کارمی کنندوبعضانسبت به خانواده نیزاحساس تعلق دارند.درحال حاضر ٣٥٢ میلیون کودک کمتراز١٨ سال درسراسردنیاکارمیکنندوهمچنین ٨ میلیون و ٤٠٠ هزارکودک نیزبه بردگی گرفته شده یا به کارقاچاق اشتغال دارند(انجمن کارخیابانی کودکان،1389ص).

بنابرآمارهای موجود،سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزارکودک قاچاق میشوند ٣٠٠ هزارکودک تحت استخدام اجباری نیروهای نظامی قرارداشته ومجبور به خدمت رسانی به هنگام تنشهای نظامی هستند،بیش از ٦٠٠ هزارکودک درسطح جهان به فعالیتهای غیرقانونی مشغولند.براساس گزارش یونیسف،ازهردوکودک درجهان یک کودک مجبور به کار اجباری تحت فشاراست(انجمن کارخیابانی کودکان،1389ص).

درایــران :برمبنای اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درسه سال،٣٨٠هزارکودک ١٠ تا ١٤ ساله کارفصلی میکنندوبیش از ٧٠٠ هزارکودک رسماکارمیکنند.براساس آمار،دردنیا ٣٥٢ میلیون کودک ونوجوان درسنین ٥تا ١٧سال کارمیکنند.بنابرآمارهای رسمی،٥٨درصدازکودکان کارخیابانی ازخدمات حمایتی واجتماعی نهادهای دولتی وغیردولتی برخوردارندوبراساس بررسیهایی که درسال ٨٢ درمنطقه شوش ازکودکان خیابانی وکارصورت گرفته،٦٠درصدازاین کودکان براثرازهم گسیختگی خانواده ها مجبور به کاردرخیابان شده اند.این آمارهای غیررسمی میگویندکه ٣٦ درصدکودکان این منطقه سیگارمصرف می کننددرحالی که آمارهای رسمی،کودکان معتاد به موادمخدر را تنها  ٢ درصدعنوان میکنند،گفته می شودکه طبق آخرین آمار،در خصوص کودکان خیابانی وکار،تعداد آنها بین ٢٠٠ هزار تا یک میلیون کودک تخمین زده میشود.طبق گزارش یونیسف،شصت هزارکودک خیابان درایران به موجب گزارش دولت ایران وجوددارد و در ایران چندین مرکز امن برای این کودکان افتتاح شده است.خانه سبز،خانه شوشوخانه ریحانه که برای یاری رساندن به این کودکان ایجادشده اندباصرف بودجه های میلیاردی درهرسال توفیق چندانی نداشته اند.(انجمن کارخیابانی کودکان،1389ص).

کار را به لحاظ جامعه شناختی تعریف گردد،نظریه های در مورد کار خیابانی آورده شود.

یک یا دو سوال مطرح شود


1
logo-samandehi